top of page
בדיקת כשירות נפשית-אישיותית לנהיגה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הוא "הרופא המוסמך" לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. המכון ממליץ  לרשות הרישוי על כשירות רפואית לנהיגה של אנשים בהתאם לסוג הרכב המנועי. במקרים מסויימים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד) פותח תהליך בירור לנהגים אשר קיים סימן שאלה לגבי כשירותם הנפשית-אישיותית לנהיגה. תהליך הבירור של המכון כרוך בבדיקה רפואית ופסיכולוגית, ובסופו מגבש המכון המלצה עבור רשות הרישוי לגבי כשירות הנהג לנהיגה בטוחה. 

כאשר עולה סימן שאלה לגבי הכשירות הנפשית-אישיותית לנהיגה, מומלץ לקבל חוות דעת פסיכולוגית נוספת מטעם הנבדק ועימה לפנות לועדת הערר

חוות הדעת תבוסס על אבחון פסיכולוגי הכולל ריאיון קליני מקיף ומבחנים פסיכולוגים אשר בודקים תפקוד רגשי וקוגניטיבי. במידה וממצאי האבחון הפסיכולוגי מאפשרים המלצה להמשך נהיגה, תגובש חוות דעת אינטגרטיבית בה ניתן להשתמש בתהליך הערר מול המכון. 

יודגש כי גיבוש חוות דעת חיובית מותנה בממצאי אבחון מתאימים, וכי ההחלטה הסופית לגבי מתן דרגת רשיון נהיגה הינה בסמכות רשות הרישוי בלבד. 

מידע נוסף לגבי תהליך הבירור ניתן למצוא באתר משרד הבריאות

bottom of page